HBI inrichtingsconcepten voor bedrijfwagens

MVO

MVO (1)

Lichtgewicht

  • HBI bedrijfswageninrichting en energiereductie
  • Afvalreductie en afvalscheiding
  • Werken met milieuvriendelijke materialen
  • Duurzaam inkopen
  • Realiseren van een prettige werkomgeving
  • CO2-Prestatieladder

MVO


HBI en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Zorgvuldig omgaan met het milieu gaat ons allen aan. 

HBI is zich sinds de oprichting in 1995 bewust van die verantwoordelijkheid en heeft dat tot één van haar speerpunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gemaakt.

HBI ziet zichzelf als een schakel in een keten. Het beleid is er dan ook op gericht allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan, die de mvo doelstellingen dichterbij brengen.

Wat doet HBI aan maatschappelijk verantwoord ondernemen ?


1.    Energiereductie

Een voortdurende aandacht voor en waar mogelijk realisatie van  het reduceren van het gebruik van gas, water en elektra.

Elektra:

HBI gebruikt al enige jaren groene stroom. Apparatuur: stapsgewijs vervangen we onze compressoren die onze gereedschappen ( schroefmachine, boortol, carrosseriezaag, kitpistool, slagmoersleutel) aandrijven door energiezuinige exemplaren. Daarnaast schakelen we steeds meer over op elektronische apparatuur. Verlichting: we onderzoeken de vervanging van de bestaande tl-verlichting (± 90 tl-buizen)  door de laatste generatie tl-led verlichting. Er is contact met een aantal gespecialiseerde firma voor metingen die moeten leiden tot een verantwoorde aanschaf. De verwachting is dat het stroomgebruik voor de verlichting tussen de 70% en 90% zal afnemen.

Gas:

Er is voortdurende aandacht voor het terugbrengen van onze stookkosten. Die worden. Met name de goede kwaliteit van ons bedrijfspand, A-klasse isolatie,  (muren- en dakisolatie, thermopane ruiten) zorgt voor flinke besparingen op ons gasverbruik. Op stookmomenten wordt, indien mogelijk, de bedrijfsdeur (in – en uitrijden in te richten voertuigen) gesloten gehouden. Om optimaal te profiteren van de warmte zorgt een aantal speciale ventilatoren ervoor dat de warmte niet naar het plafond stijgt, maar naar de werkvloer wordt teruggeblazen.

Water:  

Ons bedrijf gebruikt nauwelijks water. We verwachten op dit terrein niet te komen tot grote reductie

Meten is weten:

We zijn momenteel op zoek naar een bedrijf, dat een goede energiescan kan maken van ons bedrijf. Idealiter moet die scan tot gevolg hebben dat we nog meer energie kunnen gaan besparen.

2.    Afvalreductie en afvalscheiding

Permanent zoeken wij naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken.  Intern nemen we daarvoor maatregelen, daarnaast vragen wij onze leveranciers zich te beperken in het verpakkingsmateriaal bij leveranties. Ruim twee jaar geleden ontvingen wij een CO2 certificaat na een scan die door SITA werd uitgevoerd. Door onze werkwijze was de CO2 besparing op jaarbasis toen reeds 5 ton. Een scan van februari 2012 gaf een verdubbeling van het resultaat te zien: 11 ton.

Systematisch wordt al ons afval gescheiden: metalen, hout, plastic (hard plastic en folie), spuitbussen, kitbussen, accu’s, karton (sinds februari 2012 samengeperst tot handzame balen) en papier.  Chemische stoffen worden volgens de wettelijke voorschriften veilig en gescheiden opgeslagen en voor verwerking periodiek afgevoerd naar verwerkingsstations.  Alle medewerkers zijn, net als bij de andere onderdelen, gemotiveerd zich in te spannen onze principes in dezen zorgvuldig na te leven. 

3.    Werken met milieuvriendelijk materiaal

HBI heeft heel bewust Finnerup als leverancier van zijn inrichtingen gekozen. Finnerup is een Deense firma die voldoet aan de hoge eisen die de Deense overheid stelt aan bedrijven. De inrichtingen van Finnerup zijn volledig van aluminium en voor 100% recyclebaar.  Ook de verpakkingsmaterialen die Finnerup gebruikt zijn voor 100% recyclebaar.
Momenteel wordt ca. 33% van de productie van nieuw aluminium vervaardigd uit gerecycled aluminium. Het grote voordeel van recycling is de geringe energie input.  5% van de oorspronkelijke energiebehoefte voor nieuw aluminium is nodig voor het maken van nieuw aluminium uit aluminiumschroot. Lees voor meer informatie de pdf: Aluminium verbruik in auto's De (milieu) voordelen voor onze klanten van het gebruik van lichtgewicht materiaal komt onder punt 7 nader aan de orde. Ook de andere materialen en onderdelen die BIW gebruik voor zijn inrichtingen, zoals hout, plastic en metaal,  zijn volledig recyclebaar.

4.    Duurzaam inkopen

Waar mogelijk probeert HBI zijn materialen, gereedschappen en diensten te betrekken bij firma’s die het predicaat (of het streven naar) milieuvriendelijk verdienen. In oktober 2011 hebben we dat middels een enquête onderzocht.  Uit deze enquête bleek, dat een groot percentage van onze leveranciers zich actief bezig houdt met een verantwoord milieubeleid. De resultaten van dat onderzoek zijn als bijlage bij deze notitie gevoegd.

5.    Een veilige en prettige werkomgeving realiseren voor de werknemers

HBI draagt er zorg voor dat de werknemers zowel in als om het bedrijfspand (in het bijzonder het parkeerterrein) werken in een veilige omgeving. Niet alleen voldoet het aan alle ARBO-eisen, maar  wordt het eigen personeel gestimuleerd veilig te werken en toe te zien op elkaars veiligheid. Vrijwel dagelijkse controle van apparatuur en installaties is vanzelfsprekend in ons bedrijf.

Scholing:

BHV: 2 medewerkers zijn in het bezit van een BHV-certificaat. Uiteraard zien we erop toe, dat ook de BHV herhalingscursussen op tijd worden gevolgd.

HBI is sinds maart 2010 erkend leerbedrijf voor voor de mobiliteitsbranche. Wij hebben goede ervaringen met de stagiaires die in ons bedrijf werkzaam zijn of hebben gewerkt.  

Periodiek gaan de medewerkers op bijscholing om bijv. hun kennis op  electronicagebied te updaten.

Vanwege de kleinschaligheid van het bedrijf zijn de lijnen kort, is er dagelijks  over en weer een goed contact met alle werknemers. Op deze wijze verloopt de communicatie goed en komen eventuele elementen die de werksfeer nadelig zouden kunnen beïnvloeden snel aan het licht en kunnen, indien die aanwezig zouden zijn, snel verholpen worden.

In overleg mogen werknemers bepalen wanneer hun vrije dag op te nemen, evenzo geld voor de vakantieregeling: in overleg kunnen zij aangeven in welke weken zij vakantiedagen willen opnemen. De HBI werknemers zijn betrokken en voelen zich ook daadwerkelijk betrokken. Illustratief is het hier te vermelden, dat het ziekteverzuim al jaren flink onder het landelijk gemiddelde ligt.

6.    Maatschappelijke betrokkenheid

HBI  acht het haar taak oog te hebben voor initiatieven in haar (directe) omgeving die tot doel hebben de cohesie en kwaliteit van de samenleving te verbeteren.  De afgelopen jaren hebben we in dat kader o.a. de volgende activiteiten gesponsord: -    Oranjevereniging: een vereniging die de gemeenschap hoog in het vaandel heeft en jaarlijks vele activiteiten organiseerd voor het dorp en omgeving. Ook organiseren ze de 5-jaarlijks bogenfeesten wat kan “bogen”op een landelijke bekendheid.. -    Op dit moment onderzoeken we wat HBI in 2013 voor maatschappelijke doelen zal gaan ondersteunen.

7.    Indirect: de inrichtingen die HBI realiseert voor zijn klanten leveren een positieve bijdrage aan het milieu

De milieueffecten op een rij:

-    Een lichtgewicht inrichting (gewichtsbesparing  gemiddeld ± 50 %) zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het brandstofgebruik, minder CO2 uitstoot.
-    Minder gewicht resulteert in minder slijtage van remmen en banden.
-    Minder vervoerbewegingen door groter maximaal  laadvermogen van de voertuigen.
-    De inrichtingen gaan ca. 15 jaar mee (kunnen wel 3 keer worden over gebouwd naar een volgend voertuig)

8.    Vervoersmanagement  

Uit de aard der zaak is er in onze branche sprake van veel vervoersbewegingen. Echter door de vele onbekende variabelen (het halen/brengen van bedrijfswagens van en naar HBI of klant) is het ondoenlijk hierop een systematiek te zetten die leidt tot een flinke reductie van het aantal afgelegde kilometers.

De vervoersschema’s van bus en treinstations tot ons bedrijf is dusdanig, dat het niet loont onze werknemers te stimuleren gebruik te maken van het openbaar vervoer.

9.    Certificering

Onlangs adviseerde ons DHV Sustainability Consultants dat mvo-certificering (hoewel nog niet officieel erkend) nog niet wenselijk is: te grote tijd- en geldinvestering. HBI streeft voorlopig naar een low profile certificering. In de loop van 2013 gaan we zelf de gegevens invullen die noodzakelijk zijn voor de zgn. “CO2 prestatieladder”. Aan de hand van die ervaringen bekijken of aanvullende stappen nodig zijn.

10.     HBI en MVO: 2013 ….. en verder

Periodiek evalueren we alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan mvo en stellen ons de vragen die ook bij kwaliteitszorg centraal staan: “doen we de goede dingen en doen we die goed?” Aan het eind van dit jaar hopen we in ieder geval een aantal concrete treden te zijn gestegen op de mvo ladder:
Doelstellingen voor 2013: 
-    reductie energieverbruik (in het bijzonder elektriciteit)
-    reductie van ons afval
-    kengetallen verzamelen, opdat we over de gegevens gaan beschikken waarop we op termijn zaken op dit terrein kunnen (bij)sturen
-    een voorzichtige start maken met de CO2-Prestatieladder

Annette Geluk, september 2013